Nachkommen / Progeny

> > > T-Wurf von Tjärnshaget < < <

> > > S-Wurf von Tjärnshaget < < <

> > > R-Wurf von Tjärnshaget < < <

> > > P-Wurf von Tjärnshaget < < <

> > > O-Wurf von Tjärnshaget < < <